Regulamin gabinetu

Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej

Postanowienia ogólne

 1. Praktyka zawodowa: Fizjoterapia Łukasz Fąferek, zwana dalej „praktyką” działa na podstawie:
  1. przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  2. wpisu nr 000000245960 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,
  3. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 2. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się pod adresem: ul. Polna 6b, 64-510 Wronki; ul. Braci Czeskich 15, 64-500 Szamotuły

Cel, zadania i zakres udzielanych świadczeń

 1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
 2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności terapii manualnej i masażu.
  1. wizyta fizjoterapeutyczna,
  2. badanie funkcjonalne i fizjoterapia
  3. fizjoprofilaktyka,
  4. wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

Rodzaj działalności leczniczej

 1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.
 2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjenci są przyjmowani według kolejności rejestracji telefonicznej lub rejestracji on-line za pośrednictwem portalu zarejestrowani.pl
  1. W dniu poprzedzającym wizytę pacjent otrzymuje wiadomość SMS na podany przy rejestracji numer telefonu z prośbą o potwierdzenie umówionej wizyty.
  2. Potwierdzenie umówionej wizyty jest równoznaczne z utrzymaniem wcześniej umówionego terminu.
  3. Przy braku potwierdzenia wizyty do godziny 17stej dnia poprzedzającego wizytę właściciel praktyki podejmuje próbę kontaktu telefonicznego.
  4. Przy braku potwierdzenia wizyty i braku kontaktu ze strony pacjenta wizyta zostaje usunięta z terminarza, a termin staje się wolny.
  5. O zwolnieniu wcześniej zajętego przez pacjenta terminu, właściciel praktyki informuje SMS-owo.
 2. Wizyta fizjoterapeutyczna przebiega w następujący sposób:
  1. Wywiad, obejmujący obecne i przeszłe dolegliwości pacjenta; historię chorobową i urazową pacjenta, a także przyjmowane przez pacjenta leki, które mogą wpłynąć na proces fizjoterapii.
  2. Badanie fizjoterapeutyczne/funkcjonalne, które obejmuje badanie palpacyjne (dotykowe) napięć w ciele pacjenta; badanie gry stawowej; badanie siły mięśniowej; badanie neurologiczne i ortopedyczne ogólne i specyficzne; badanie zakresu ruchomości stawów.
  3. Leczenie fizjoterapeutyczne obejmujące leczenie z zakresu terapii manualnej, masażu i kinezyterapii.
  4. Autoterapia
  5. Udzielenie informacji o możliwej profilaktyce, zmianach trybu życia, które mogą wpłynąć potencjalnie korzystnie na zdrowie pacjenta.
 3. Przed podjęciem leczenia pacjent jest poinformowany o przebiegu badania i wnioskach, które fizjoterapeuta wyciągnął.
 4. W celu przeprowadzenia badania i leczenia fizjoterapeutycznego konieczna jest wcześniejsza zgoda pacjenta
 5. Fizjoterapeuta ma możliwość odmówić przeprowadzenia wizyty fizjoterapeutycznej jeśli podczas wywiadu lub badania fizjoterapeutycznego odkryje niepokojące go czynniki, które mogłyby determinować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta po wykonaniu leczenia fizjoterapeutycznego.
 6. Fizjoterapeuta ma możliwość poprosić pacjenta o wykonanie dodatkowej diagnostyki lub konsultację z lekarzem specjalistą przed wykonaniem wizyty terapeutycznej.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Na prośbę pacjenta fizjoterapeuta udostępni dokumentację medyczną prowadzoną przez fizjoterapeutę podczas wizyty fizjoterapeutycznych.
 2. Wydanie dokumentacji medycznej nie podlega opłacie przez pacjenta.
 3. Dokumentacja medyczna może zostać wydana tylko pacjentowi, którego dokumentacja medyczna dotyczy lub osobie trzeciej za pisemnym upoważnieniem spisanym przez pacjenta, którego dokumentacja dotyczy.

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

 1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych fizjoterapeuta pobiera od Pacjentów opłatę.
 2. Wysokość opłaty za świadczenia zdrowotne określona jest w załączniku do regulaminu organizacyjnego „Cennik Świadczeń fizjoterapeutycznych”.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Szamotuły, dnia 01.05.2023r

Załącznik

 1. Cennik świadczeń fizjoterapeutycznych.

Fizjoterapia Łukasz Fąferek

Załącznik – cennik świadczeń fizjoterapeutycznych

Ustala się następującą wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne:

Lp

Nazwa Świadczenia

Wysokość opłaty

1.

Wizyta fizjoterapeutyczna

140zł